S E M I N A R J I
ZA STROKOVNE IZPITE ZA INŽENIRJE IN TEHNIKE
STROJNE STROKE 2019

 NAVODILA ZA PRIJAVO IN INFORMACIJE O SEMINARJIH  ZA OSNOVNE
IN DOPOLNILNE STROKOVNE IZPITE IZ STROJNE STROKE
PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV  V LETU 2019

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO ZGO-1-NPB7)
Odločba Ustavnega sodišča RS U.I. 165/09. 

(Vsa veljavna vsebina po ZGO-1-NPB7, je vsebovana – povzeta iz predhodnih zakonskih predpisov s popravki, ki je ostala še veljavna, v naštetih zakonskih predpisih, v naslednjem odstavku :

ZGO-1-UPB1, Ur. list. št. 102-4398/04, z dne 21. 09. 2004, in popravki: Ur. list RS št.: 14/2005, Ur. list št. 126-6414/07, z dne 31. 12. 2007, ZGO-1C, Ur. list RS št. 108-4889/2009,  ZGO-1D, Ur. list RS št. 57-2412/12 in ZGO-1E, Ur. list RS št. 110-4027/13.

PRAVILNIK O STROKOVNIH IZPITIH S PODROČJA OPRAVLJANJA INŽEIRSKIH STORITEV,  Ur. list. RS št. 124-5314/03 ter spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.  št. 56-2449/05 in Ur. l. RS št. 78-3299/2011

(neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev).

Uvodne pripombe:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije, v dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije, izvaja seminarje za pripravo na strokovni izpit.

Na seminarjih interesente seznanjamo z vsebino in spremembami ter dopolnitvami vsebine predmetov strokovnih izpitov. Seminarji po zakonu niso obvezni, a jih za razumevanje vsebine, utrditev znanja in uspešni zaključek strokovnega izpita, toplo priporočamo.

V skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO) in Pravilnikom o strokovnih izpitih ter Statutom Inženirske zbornice Slovenije, so strokovni izpiti vseh inženirskih strok v pristojnosti Inženirske zbornice Slovenije.

Vsem interesentom za strokovni izpit priporočamo, da seminar za pripravo na strokovni izpit opravijo vsaj mesec in ne več kot devet mesecev pred načrtovanim izpitom (zaradi žal prepogostih novosti – sprememb in dopolnitev zakonskih predpisov vsebine strokovnih izpitov in s časom postopnega pozabljanja naučene vsebine).

Istočasno priporočamo tudi, da opravijo prijavo za strokovni izpit pri Inženirski zbornici vsaj tri mesece pred izpitnim rokom, a ne več, kot sedem mesecev pred izbranim izpitnim terminom (glej spletno stran: www.izs.si).

Po pravočasni prijavi za strokovni izpit dobi kandidat od komisije za strokovne izpite pri Inženirski zbornici Slovenije mentorja, s katerim bo brez časovne stiske in bistvenih motenj svojih tekočih službenih zadolžitev, lahko  temeljito pripravil pisno izpitno nalogo.

Po seminarju, če je le-ta v daljšem časovnem zamiku za prijavo na strokovni izpit, opravi kandidat samo še pregled in morebitne dopolnitve pisne naloge  in se nato posveti vsebini ostalih predmetov( splošnemu delu vsebine predmetov), ki so del strokovnega izpita.

V skladu z določili 45. člena (za odgovorno projektiranje) in 77. člena (za odgovorno vodenje del) ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1-NPB6), Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B in ZGO-1C) ter pogoji za opravljanje (osnovnih in dopolnilnih) strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) in določilih 19. člena PRAVILNIKA o strokovnih izpitih (Ur. list RS št. 124-5314/03, z dne 12. 12. 2003 in v skladu z spremembami in dopolnitvami zakona Ur. list RS št. št. 56-2449/05 z dne 10. 06. 2005 ter Uradni list RS št. 78-3299, z dne 5. 10. 2011) ter drugimi podzakonskimi akti iz tega področja, morajo imeti pooblaščeni odgovorni projektanti in odgovorni vodje del, za opravljanje inženirskih storitev, pri graditvi objektov po ZGO-1-NPB7, opravljen strokovni izpit.

Po PRAVILNIKU o strokovnih izpitih PRILOGA 1, str. 16948, točka 1.2, smo za seminar osnovnega strokovnega izpita, vsebino predmeta za posebni strokovnidel izpita, opredelili na smeri:

ENERGETIKA, INSTALACIJE, LOGISTIKA S TRANSPORTOM, TEHNOLOGIJAter  (in logistika v celoti), z vsemi fazami dejavnosti, od zasnove do predaje objektov v uporabo, s poudarkom na potrebno znanje za osnovni (strokovni) izpit, za projektiranje in vodenje del.

 1. POGOJI ZA OPRAVLJANJE OSNOVNEGA STROKOVNEGA IZPITA (19. člen PRAVILNIKA)

Pravico do opravljanja osnovnega izpita pri IZS pridobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1.1. če namerava opravljati osnovni izpit iz določene vrste odgovornega tehničnega projektiranja:

 • da ima univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju tehničnega projektiranja po pridobljeni univerzitetni izobrazbi ali
 • da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju tehničnega projektiranja po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi, ali

1.2. če namerava opravljati osnovni izpit iz odgovornega vodenja del:

 • da ima univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja vodenja del, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodenja del po pridobljeni univerzitetni izobrazbi, ali
 • da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja vodenja del in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja del po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi, ali
 • da ima višjo strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja vodenja del in najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju vodenja del po pridobljeni višji strokovni izobrazbi, ali
 • da ima srednjo strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja vodenja del in najmanj deset let delovnih izkušenj na področju vodenja del po pridobljeni srednji strokovni izobrazbi, ali

1.3. če namerava opravljati osnovni izpit iz vodenja posameznih del:

 • da ima višjo strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja vodenja posameznih del in najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju vodenja posameznih del po pridobljeni višji strokovni izobrazbi, ali
 • da ima srednjo strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja vodenja posameznih del in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodenja posameznih del po pridobljeni srednji strokovni izobrazbi, ali
 1. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNEGA STROKOVNEGA IZPITA (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah, Ur. l. št. 56-2449/05, 4. člen)

Pravico do opravljanja dopolnilnega izpita pri IZS pridobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

2.1. če namerava opravljati dopolnilni izpit iz določene vrste tehničnega revidiranja:

 • da ima univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja ali vodenja del, opravljen osnovni izpit iz tehničnega projektiranja oziroma s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektiranja zahtevnih objektov po opravljenem osnovnem izpitu, ali
 • da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja ali vodenja del, opravljen izpit iz tehničnega projektiranja oziroma s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter najmanj osem let delovnih izkušenj na področju projektiranja zahtevnih objektov po opravljenem osnovnem izpitu, ali

2.2. če namerava opravljati dopolnilni izpit iz določene vrste tehničnega projektiranja:

 • da ima univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja, opravljen osnovni izpit iz vodenja del oziroma s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju takšnega projektiranja, ali
 • da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja, opravljen osnovni izpit iz vodenja del oziroma s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju takšnega projektiranja, ali

2.3. če namerava opravljati dopolnilni izpit iz vodenja del:

 • da ima univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja vodenja del in opravljen osnovni izpit iz katerekoli vrste tehničnega projektiranja ter najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju vodenja del, ali
 • da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja vodenja del ter opravljen osnovni izpit iz katerekoli vrste tehničnega projektiranja in najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju vodenja del.
 1. POGOJI ZA RAZŠIRITEV POOBLASTIL PO DODATNI IZOBRAZBI (Pravilnik ostrokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev, Ur. list RS št. 124-5314/03 ter v skladu s spremembami in dopolnitvami Pravilnika …, Ur. l. št. 56-2449/05, in Ur. l. RS št. 78-3299/11, neuradno prečiščeno besedilo).

3.1. Posameznik, ki je kot tehnik že opravil strokovni izpit pred uveljavitvijo tega pravilnika in je nato zaključil študij na višji stopnji in pridobil naziv inženir, lahko opravlja dopolnilni izpit za odgovorno vodenje del po tem pravilniku, če izpolnjuje pogoje deset let delovnih izkušenj pri gradnjah.

3.2. Posameznik, ki je kot tehnik že opravil strokovni izpit pred uveljavitvijo tega pravilnika in je nato zaključil študij na visoki strokovni šoli in pridobil naslov diplomirani inženir, lahko opravlja dopolnilni izpit ali za odgovorno projektiranje ali za odgovorno vodenje del. Za odgovorno vodenje del lahko opravlja dopolnilni izpit v skladu s tem pravilnikom takoj po diplomi, če izpolnjuje pogoj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah. Za dopolnilni izpit iz tehničnega projektiranja pa mora izpolnjevati pogoje po 2. točki prvega odstavka 20. člena tega pravilnika.

3.3. Posamezniku, ki je kot diplomant višje strokovne šole že opravil strokovni izpit pred uveljavitvijo tega pravilnika in je nato zaključil študij na visoki strokovni šoli in pridobil naslov diplomirani inženir, za pridobitev pooblastila za odgovorno vodenje del in odgovorno nadziranje ni potrebno opravljati dopolnilnega izpita, če izpolnjuje pogoj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah. Če pa želi takšen posameznik pet let po diplomi na visoki šoli pridobiti pooblastilo za odgovorno projektiranje, mora v skladu z 2. točko 20. člena tega pravilnika predhodno opraviti dopolnilni izpit za odgovorno projektiranje.

3.4. Posamezniku, ki je kot diplomant prve stopnje fakultete že opravil strokovni izpit pred uveljavitvijo tega pravilnika in je nato zaključil študij na visoki strokovni šoli in pridobil naslov diplomirani inženir, za pridobitev pooblastila za odgovorno vodenje del in odgovorno nadziranje ni potrebno opravljati dopolnilnega izpita, če izpolnjuje pogoj sedem let delovnih izkušenj pri gradnjah. Če pa želi takšen posameznik pet let po diplomi na visoki šoli pridobiti pooblastilo za odgovorno projektiranje, mora v skladu z 2. točko 20. člena tega pravilnika predhodno opraviti dopolnilni izpit za odgovorno projektiranje.

3.5. Dopolnilni strokovni izpit, ki se opravlja v skladu s tem členom, obsega splošni del, ki obsega poznavanje sistema investicijskih procesov, projektnega vodenja, gospodarnosti investicij, stroškov in kalkulacij ter vzdrževanja objektov v povezavi z obligacijskimi in stvarnopravnimi razmerji, če posameznik tega dela izpita še ni opravil pri predhodnem strokovnem izpitu ter posebni del, t.j. predložitev referenčnih del oziroma izdelavo pisne naloge z zagovorom del oziroma naloge.

 1. DODATNA POJASNILA – OPOMBE

4.1. Posebni del osnovnega in dopolnilnega izpita se opravlja pisno in ustno.

4.2. Dopolnilni izpit obsega samo posebni del izpita.

4.3. Kandidati, ki imajo univerzitetno oz. visokošolsko strokovno izobrazbo in opravljajostrokovni izpit po pogojih minimalne potrebne prakse 3 oz. 5 let, dobijo z izpitom  pravico do projektiranja in vodenja del samo za manj zahtevne objekte.

4.4 Po preteku dodatnih dveh let delovnih izkušenj, t.j. pet oz. sedem let skupnih delovnih izkušenj prejmejo (na lastno zahtevo) od IZS novo pooblastilo – spričevalo za vodenje svojih dejavnosti tudi na zahtevnih objektih.

4.5. Vsi drugi kandidati, z nižjo izobrazbo, ki po opravljenem izpitu dosežejo dodatno – višjo izobrazbo in odgovarjajočo časovno daljšo pridobljeno prakso z dopolnilnim izpitom ali tudi brez njega, pridobijo nova pooblastila za zahtevnejše dejavnosti na področju projektiranja oz. vodenja del (glej točo 3 oz. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih s področja inženirskih storitev, Ur. lit št. 56-2449/05, z dne 10. 06. 2005 in Ur. list RS št.

4.6. 78-3299/2011, z dne 5. 10. 2011 ter ZGO-1-NPB6, 45. člen in 77. člen).

4.7. Za dopolnilni strokovni izpit iz določene vrste tehničnega revidiranja (glej točko 2.1.), seminarji niso predvideni. Izpit v bistvu obsega predstavitev uspešne prakse in znanja kandidata z dokazi ter zagovorom predstavljenih referenčnih projektov. Interesenti dobijo vse potrebne informacije pri Inženirski zbornici Slovenije.

Za podrobnejše navodilo, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko interesenti pridobijo širša pooblastila oz. novo spričevalo zaradi daljše prakse ali dodatne izobrazbe in dopolnilnega izpita, se naj obrnejo na Inženirsko zbornico Slovenije. (Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije, Ur. list RS 123-5257/2003, 15. člen).

 1. NAMEN, ORGANIZACIJA IN TERMINI SEMINARJEV

5.1. Namen seminarjev je olajšati kandidatom pripravo na strokovni izpit. Na seminarju kandidate seznanimo z vsebino in zahtevami izpita, navodili in gradivom za izpit ter z dokumentacijo in postopki za dela, ki jih bodo lahko prevzemali po opravljenem strokovnem izpitu. Seminarji so intenzivni in trajajo okvirno 3 dni, dnevno od 8. do 18. ure, z opoldanskim enournim odmorom in vmesnimi premori.

5.2. Lokacija in organizacija seminarjev:

 • Redne seminarje v Ljubljani: namenjene udeležencem iz vse Slovenije.
 • Interne seminarje: organiziramo na željo posameznih podjetij in drugih organizacij. Potek predavanj, t.j. program: dnevni red, čas in kraj predavanj, so po želji podjetja v kraju organizacije, t.j. naročnika.
 • Območne seminarje: namenjene udeležencem iz določenega območja Slovenije, se lahko izvajajo po dogovoru v organizaciji regionalnih društev inženirjev in tehnikov.

5.3. Termini seminarjev

Seminarji za osnovne in dopolnilne strokovne izpite v letu 2019:

TABELA 1

Kraj seminarja Roki seminarjev v letu 2019
V Ljubljani od  4. 3. 2019  do  6. 3. 2019 in
od 30. 9. 2019  do  02. 10. 2019

Opomba:V primeru, da minimalno potrebno število kandidatov (10 udeležencev) za izvedbo seminarja ne bo izpolnjeno, bo seminar odpovedan ali prestavljen na poznejši rok, oz. se bodo udeleženci lahko prijavili na naslednji razpisani rok.

Prijavnico za pripravljalni seminar za strokovni izpit pri Zvezi strojnih inženirjev Slovenije, je na koncu tega navodila, ki jo interesenti lahko kopirajo in pošljejo na sedež ZSIS po pošti ali faxu, vsaj tri delovne dni pred pričetkom seminarja.

V primeru, da bi bilo zadosti interesentov, bi bilo možno izvesti seminar tudi v dodatnem terminu.

Morebitne dodatne osebne informacije o seminarjih in postopkih za pripravo, kandidati lahko dobijo na: ZVEZI STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE, Karlovška cesta 3, Ljubljana, ali na tel.: 01 425 47 57, fax 01 426 10 42, od ponedeljka do petka, med 8. in 11. uro. Informacije lahko dobijo tudi v lokalnih društvih strojnih inženirjev in tehnikov.

KOTIZACIJA za udeležbo na seminarju, v letu 2019, za pripravo na osnovni strokovni izpit, vključno s seminarskimi gradivi znaša 708,00 EUR vključno z DDV. Kotizacijo nakažite najpozneje 7 dni pred začetkom seminarja, na transakcijski račun: ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE,  št.: 0201 7001 8454 261. Na seminarju obvezno predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

KOTIZACIJA za DOPOLNILNI seminar po Zakonu o graditvi objektov ZGO-1-UPB6 in Pravilniku o strokovnih izpitih,  je znižana in obsega: stroške seminarskega gradiva ter čas prisotnosti na seminarju in se določa individualno.

Plačniki kotizacije prejmejo račun po opravljenem seminarju.

INFORMACIJE O PRIJAVI in obsegu vsebine strokovnih izpitov posreduje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Ljubljana, Jarška cesta 10b, ga. RENATA GOMBOC, tel.: 01 547 33 11, in ga. MARTINA BABNIK, tel. 01 547 33 19, n.c. 547 33 33 in na spletni straniIZS, www.izs.si.

Ljubljana,  januar 2019                        

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE,
Karlovška cesta 3, Ljubljana