S E M I N A R J I
ZA STROKOVNE IZPITE STROJNE STROKE 2023

 NAVODILA ZA PRIJAVO IN INFORMACIJE O SEMINARJIH  ZA PRIPRAVO NA
STROKOVNE IZPITE IZ STROJNE STROKE PO GRADBENEM ZAKONU V LETU 2023

Pravna podlaga:

 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
 • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
 • Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (EVA 2018-2550-0051)

Uvodne informacije:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije v dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije izvaja seminarje za pripravo na strokovni izpit iz strojne stroke.

Na seminarjih interesente seznanjamo z vsebino in spremembami ter dopolnitvami vsebine predmetov strokovnih izpitov. Seminarji po zakonu niso obvezni, a jih za razumevanje vsebine, utrditev znanja in uspešni zaključek strokovnega izpita, toplo priporočamo.

V skladu z Gradbenim zakonom, Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti in Splošnim aktom o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja so strokovni izpiti vseh inženirskih strok v pristojnosti Inženirske zbornice Slovenije.

Vsem interesentom za strokovni izpit priporočamo, da seminar za pripravo na strokovni izpit opravijo, zaradi aktualnosti vsebin in vsakokratnih novosti ter posodobitev, vsaj mesec in ne več kot devet mesecev pred načrtovanim izpitom.

V skladu z določili 4. člena Zakona o inženirski dejavnosti so poklicne naloge pooblaščenega inženirja gradbeno-tehnično projektiranje objektov, sodelovanje pri izdelavi prostorskih aktov v delu, ki se nanaša na njegovo strokovno področje, ter izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, pri čemer se poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja strojništva nanašajo na strokovno področje strojne stroke, zlasti na področje energetike in inštalacij v stavbah in gradbeno inženirskih objektih, tehnološke opreme in postrojenja, hidro-, termo- in nuklearno-energetskih postrojenj ter prenosnih in distribucijskih cevovodov.

PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU

Skladno s Splošnim aktom o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja se strokovni izpiti za pooblaščenega inženirja opravlja pri IZS. Zbornica zagotavlja opravljanje vseh vrst strokovnih izpitov najmanj dvakrat na leto.

 • K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja, ki ima poleg predpisane izobrazbe iz 8. člena Zakona o inženirski dejavnosti (opisano v nadaljevanju ZAID) pridobljene tudi praktične izkušnje v skladu z 9. členom tega zakona in jih je pridobil v zadnjih 15 letih pred pristopom k strokovnemu izpitu.
 • Kandidatu za pooblaščenega arhitekta in inženirja se prizna ustrezni del strokovnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu strokovnemu izpitu za imenovanje v naziv ali drugemu strokovnemu izpitu.
 • O priznanju dela strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka odloči zbornica z odločbo.
 • Kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja opravlja strokovni izpit pred izpitno komisijo. Opravljanje strokovnih izpitov ni javno.
 • Strokovni izpit se opravlja ustno, na podlagi predloženih referenčnih del, ki jih podpišeta kandidat in mentor, pisno pa samo v primeru, kadar kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja ne more predložiti referenčnih del.
 • Zbornica o opravljenem strokovnem izpitu izda potrdilo.
 • Zbornica v splošnem aktu, ki ga izda s soglasjem ministra, določi obseg izpitnih vsebin, podrobnejše pogoje, način in postopek opravljanja strokovnega izpita ter višino stroškov za strokovne izpite.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZPITA IZ ZAKONA O INŽENIRSKI DEJAVNOSTI

USTREZNOST IZOBRAZBE

Kandidat mora imeti skladno s 4. členom ZAID izobrazbo, pridobljeno s področja ustreznih tehničnih znanosti v skladu z 8. členom ZAID, ki pravi, da je to za pooblaščenega inženirja, izobrazba, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnične stroke, tehnoloških strok, rudarstva, geologije, geotehnologije in geodezije in prometnega inženirstva,

Ustreznost izobrazbe iz prejšnjega odstavka z podrobno določitvijo zahtevanih kompetenc in znanj podrobneje opredeli zbornica, v soglasju z ministrom, pristojnim za prostorske in gradbene zadeve.

Kandidat mora skladno z ZAID imeti tudi druga strokovna znanja in kompetence, ki so potrebne za izvajanje nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva poklicni naziv.

PRAKTIČNE IZKUŠNJE

Skladno z 9. členom ZAID morajo biti praktične izkušnje pridobljene v trajanju najmanj dveh let, in sicer po pridobitvi izobrazbe iz prejšnjega opisa.

 • Praktične izkušnje se pridobivajo pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta in inženirja. Praktične izkušnje so ustrezne, če kandidatu za pooblaščenega arhitekta in inženirja zagotovijo strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje nalog s strokovnega področja, za katerega se pridobiva poklicni naziv.
 • Mentor mora biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev brez mirovanja in mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega arhitekta in inženirja in ga vsestransko usposablja za samostojno opravljanje poklicnih nalog na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje, in za pristop k strokovnemu izpitu.
 • V času pridobivanja praktičnih izkušenj po določbah tega člena kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati poklica pooblaščenega arhitekta in inženirja.
 • Pridobitev zahtevanih praktičnih izkušenj se ob pristopu k strokovnemu izpitu dokazuje s pisno potrditvijo mentorja, da je kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobil zahtevane praktične izkušnje v skladu z določbami tega člena in opisom vrste pridobljenih izkušenj.
 • Kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja mora pri pridobivanju praktičnih izkušenj spoštovati določbe poklicnega kodeksa pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

VRSTE IN OBSEG IZPITOV

IZS zagotavlja opravljanje izpita za pooblaščenega inženirja s strokovnega področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ter prometnega inženirstva.

 • Strokovni izpit poteka v slovenskem jeziku.
 • Izpit obsega splošni in posebni del. Program splošnega dela izpita je enak za vse kandidate, program posebnega dela izpita pa je prilagojen področju strokovne izobrazbe iz prejšnjega opisa iz splošnega akta in praktičnim izkušnjam kandidata, ki si jih je pridobil pod mentorstvom.
 • Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnega naziva pooblaščeni inženir s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnega naziva pooblaščeni inženir s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.

Splošni del izpita obsega naslednje predmete: – predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka, – investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del izpita obsega naslednje predmete: – preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),  – varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta, – področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov.

Podrobnejše vsebine izpitnega programa, z izjemo predmeta preveritev praktičnih izkušenj, zajemajo program strokovnega izpita z navedbo pravnih virov in literature, potrebne za pripravo na izpit, ki jo določi upravni odbor IZS na predlog komisije za strokovne izpite in so javno objavljeni na spletni strani.

NAMEN, ORGANIZACIJA IN TERMINI SEMINARJEV

Namen seminarjev je olajšati kandidatom pripravo na strokovni izpit. Na seminarju kandidate seznanimo z vsebino in zahtevami izpita, navodili in gradivom za izpit ter z dokumentacijo in postopki za dela, ki jih bodo lahko prevzemali po opravljenem strokovnem izpitu. Seminarji so intenzivni in trajajo okvirno 3 dni, dnevno od 8. do 18. ure, z opoldanskim enournim odmorom in vmesnimi premori.

Lokacija in organizacija seminarjev:

 • Redne seminarje v Ljubljani (ali spletno): namenjene udeležencem iz vse Slovenije.
 • Interne seminarje: organiziramo na željo posameznih podjetij in drugih organizacij. Potek predavanj, t.j. program: dnevni red, čas in kraj predavanj, so po želji podjetja v kraju organizacije, t.j. naročnika.
 • Območne seminarje: namenjene udeležencem iz določenega območja Slovenije, se lahko izvajajo po dogovoru v organizaciji regionalnih društev inženirjev in tehnikov.

Termini seminarjev

Seminarji za osnovne in dopolnilne strokovne izpite v letu 2023:

TABELA 1

Kraj seminarja Roki seminarjev v letu 2023
V Ljubljani od  6. 3. 2023  do  8. 3. 2023 in
od  9. 10. 2023  do  11. 10. 2023

 

Opomba: V primeru, da minimalno potrebno število kandidatov (8 udeležencev) za izvedbo seminarja ne bo izpolnjeno, bo seminar odpovedan ali prestavljen na poznejši rok, oz. se bodo udeleženci lahko prijavili na naslednji razpisani rok.

Prijavnico za pripravljalni seminar za strokovni izpit pri Zvezi strojnih inženirjev Slovenije, je na koncu tega navodila, ki jo interesenti lahko kopirajo ter izpolnjeno pošljejo na sedež ZSIS po elektronski pošti na info@zveza-zsis.si, pošti ali faxu, vsaj tri delovne dni pred pričetkom seminarja.


Morebitne dodatne informacije o seminarjih in postopkih za pripravo, kandidati lahko dobijo na: ZVEZI STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE, Karlovška cesta 3, Ljubljana, ali na tel.: 01 425 47 57, fax 01 426 10 42, od ponedeljka do petka, med 8. in 11. uro, oziroma na e-naslovu 
info@zveza-zsis.si


KOTIZACIJA za udeležbo na seminarju, v letu 2023, za pripravo na osnovni strokovni izpit, vključno s seminarskimi gradivi znaša 772,20 EUR vključno z DDV. Kotizacijo nakažite najpozneje 7 dni pred začetkom seminarja, na transakcijski račun: ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE,  št.: 0201 7001 8454 261.

Na seminarju oziroma pred seminarjem, kolikor se ta izvaja spletno, obvezno predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

Plačniki kotizacije prejmejo račun po opravljenem seminarju.

INFORMACIJE O PRIJAVI in obsegu vsebine strokovnih izpitov posreduje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Ljubljana, Jarška cesta 10b, ga. NEŽA ČASL ŠKODIČ, tel. 069 910 181 ali 01/547 33 26 in na spletni strani IZS, www.izs.si.

Ljubljana,  januar 2023

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE,
Karlovška cesta 3, Ljubljana