Zvezo strojnih inženirjev Slovenije upravljajo člani preko svojih predstavnikov v organih ZSIS. Ti organi so: občni zbor, upravni odbor, predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče. Mandat članov v organih je 2 leti z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik ZSIS predstavlja ZSIS in zagotavlja, da je delo Zveze usklajeno z interesi članov, splošnimi družbenimi interesi in sprejetimi sklepi organov ZSIS.
Operativno delo Zveze v skladu s sprejetim letnim programom dela izvajajo strokovne službe ZSIS, ki jih vodi tajnik ZSIS v soglasju s predsednikom in sprejetimi akti. Zveza strojnih inženirjev Slovenije pod svojim okriljem združuje 15 članic, od tega 8 regionalnih združenj in 7 strokovnih združenj.
Predsedstvo je ožja oblika delovanja upravnega odbora. Predsedstvo ZSIS sestavljajo predsednik, eden ali več podpredsednikov, blagajnik in tajnik ZSIS. Predsedstvo ZSIS predlaga sklepe, priporočila in aktivnosti upravnemu odboru v skladu z letnim vsebinskim in finančnim programom dela. O svojih sklepih mora predsedstvo ZSIS redno obveščati upravni odbor. Predsedstvo ZSIS je za svoje delo odgovorno upravnemu odboru. Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzočih več kot polovica njenih članov, sklepa z večino glasov članov. Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik. Predsedstvo ZSIS podrobneje uredi način dela s Poslovnikom.
Občni zbor (skupščina) je najvišji organ ZSIS. Sestavljajo ga po dva predstavnika vsake članice, če ima le-ta do sto in po trije predstavniki, če ima članica nad sto včlanjenih posameznih članov.

Redni občni zbor je enkrat letno, izredni občni zbor je po potrebi. Redni občni zbor sklicuje predsednik ZSIS. Izredni občni zbor sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo vsaj 1/3 članic ZSIS ali nadzornega odbora. V kolikor predsednik ne skliče izrednega občnega zbora na zahtevo predlagatelja v 30 dneh, ga skliče predlagatelj sam s predložitvijo dnevnega reda, kraja in časa. Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot 1/2 predstavnikov članic. V kolikor ni zadosti navzočih predstavnikov, predsednik oz. predlagatelj po polurnem čakanju izvede občni zbor ob prisotnosti vsaj 2 članov.

Občni zbor ZSIS:

 • sprejema pravila in spremembe ter dopolnitve Pravil ZSIS;
 • sprejema programe delovanja ZSIS;
 • obravnava in potrjuje letno poročilo upravnega odbora in zaključni račun;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • obravnava poročilo nadzornega odbora;
 • voli predsednika ZSIS, enega ali več podpredsednikov, predsednika in člane
 • nadzornega odbora ter predsednika
 • voli člane častnega razsodišča ter potrjuje člane upravnega odbora;
 • odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in častnega razsodišča;
 • imenuje častne člane;
 • sprejema poslovnike občnega zbora, upravnega in nadzornega odbora ter Pravilnik častnega razsodišča;
 • sklepa o prenehanju ZSIS;
 • podeljuje priznanja.
 • sprejema člane in odloča o njihovem izstopu;

Način dela občnega zbora se ureja s Poslovnikom. O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, 2 overovatelja in zapisnikar.

Upravni odbor sestavljajo predsedniki društev!
Nadzorni odbor ZSIS sestavljajo predsednik odbora in dva člana, ki imajo svoje namestnike; izvoli jih občni zbor iz vrst predstavnikov članov. Član nadzornega odbora ne more opravljati drugih funkcij v organih ZSIS.

Nadzorni odbor:

 • spremlja in ocenjuje izvajanje določb, pravil;
 • spremlja in nadzira materialno in finančno poslovanje;;
 • opravlja druge zadeve, ki mu jih določi občni zbor.

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občnemu zboru. Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član. Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov in sklepa z večino vseh članov. Način dela nadzornega odbora se podrobneje uredi s Poslovnikom, ki ga sprejme občni zbor. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.