ZBIRKE TPS 2017

Seznam zakonskih predpisov, pomembnih za strojništvo (TPS)

CENIK:

  1. Snopič in disketa, za enega uporabnika: 214,00 EUR,
  2. Snopič in disketa mrežna verzija  (za neomejeno število uporabnikov): 268,00 EUR,
  3. Snopič (samo tiskana verzija): 118,00 EUR,
  4. Disketa  za enega uporabnika (plus Seznam zakonskih predpisov): 183,00 EUR,
  5. Disketa mreža za neomejeno število uporabnikov (plus Seznam zakonskih predpisov):  220,00 EUR.

(Cene ne vsebujejo 9,5 % DDV)

-25% popusta za nove naročnike

-25% popusta za nove naročnike

NAROČILO: Zbirke lahko naročite tu>>

PREDSTAVITEV:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije je na predlog in ob sodelovanju širše strojniške populacije začela že v letu 1980 izdajati Seznam zakonskih predpisov, pomembnih za strojništvo (TPS), v katerem so bili zajeti predpisi, izdani po letu 1947, v takrat še skupni državi FLRJ oz. SFRJ ter SR Sloveniji. Ker pa so številni veljavni predpisi tudi za druge stroke, smo podnaslov pred leti razširili »… Pomembni za strojništvo in druge inženirske stroke«. Po letu 1991 smo postopno pričeli zamenjevati predpise prejšnje države in dodajali nove predpise naše samostojne države RS.

V Seznamu so predpisi deljeni na štiri področja: -A-STROKA, -B-VARSTVO in -C-POSLOVNI PREDPISI ter še pod -D-DODATEK, (t.j. spisek redkeje uporabnih zakonskih predpisov: zakonski predpisi za urejanje prostora in prostorsko načrtovanje).

V tej izdaji Seznama delimo, kot že v prejšnjih, predpise še vedno v štiri področja:

  • A-STROKA, kjer so zbrani predpisi za splošno strojništvo (in druge inženirske stroke), niso pa zajeti predpisi za posamezne specialnosti, kot npr.: predpisi o meroslovnih zahtevah, kot tudi ne posamezni lokalni (občinski) predpisi,
  • B-VARSTVO, kjer so zbrani predpisi o varstvu pri delu, varstvu zdravja in okolja, varstvu pred požarom ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • C-POSLOVNI PREDPISI, ki so pomembni za udeležence pri projektiranju ter zlasti pri odgovornem vodenju zahtevnih in posameznih del ter splošnih odnosih in obveznostih pri graditvi objektov in proizvodnih procesih,
  • D-evidenca zakonskih predpisov, ki so manj pomembni za strojno stroko in so razvrščeni pod D (s pripisano številko od 1 naprej) in obsegajo:

–     Zakon o urejanju prostora ter Zakon o prostorskem načrtovanju, s podzakonskimi akti obeh zakonov.

ZSIS je v letu 2005, torej v 26. dopolnitvi ZBIRKE TEHNIŠKIH PREDPISOV ZA STROJNIŠTVO (zbirka TPS) pripravila, poleg zbirke v običajnem (klasičnem – tiskanem) izboru, še dodatno kompleten posnetek na CD-ju, celotno vsebino predpisov (A, B, C in D), ki so izšli od januarja 1995. S tako rešitvijo vsebine smo nadaljevali tudi v nadalnjnjih dopolnitvah TPS, ter jih glede na možnosti in  dostop (v elektronski obliki) začeli vnašati tudi predpise izpred leta 1995, vse od osamosvojitve Slovenije, v letu 1991.

Vsem uporabnikom želimo čimbolj uspešno in nemoteno delo ob uporabi predstavljene nove zbirke TPS.

Predstavljena zbirka s seznamom in z vsebinami zakonskih predpisov se je v proizvodnih in projektivnih podjetjih pokazala kot vsakodnevni nujni pripomoček za kakovostno delo in vodenje. Današnja varnost ni povezana samo s tehnično varnostjo, temveč je opredeljena s širšo vsebino, tudi z varovanjem zdravja in življenja pri delu, varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvom okolja. Večino naštetih elementov varnosti obravnavajo in opredeljujejo predpisi predstavljeni v TPS. S pridom lahko TPS uporabljajo tudi vsi delodajalci, ki so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, 5. člen, dolžni zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z njihovim delom.

Za naročilo se priporočamo in vas lepo pozdravljamo!

Seznam zakonskih predpisov 2017